Plan de citire a Noului Testament

01.03.2021

Luca 3

 1. În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei,
 2. şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa – cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu.
 3. Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,
 4. după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: “Iată glasul celui ce strigă în pustiu: “Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.
 5. Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite.
 6. Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”
 7. Ioan zicea, dar, noroadelor care veneau să fie botezate de el: “Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?
 8. Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: “Avem pe Avraam ca tată!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.
 9. Securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face rod bun este tăiat şi aruncat în foc.”
 10. Noroadele îl întrebau şi ziceau: “Atunci ce trebuie să facem?”
 11. Drept răspuns, el le zicea: “Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna; şi cine are de mâncare să facă la fel.”
 12. Au venit şi nişte vameşi să fie botezaţi şi i-au zis: “Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?”
 13. El le-a răspuns: “Să nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi.”
 14. Nişte ostaşi îl întrebau şi ei şi ziceau: “Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: “Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.”
 15. Fiindcă norodul era în aşteptare şi toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul,
 16. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: “Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine şi căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.
 17. Acela are lopata în mână; Îşi va curăţa aria cu desăvârşire şi Îşi va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”
 18. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia şi-i dădea încă multe alte îndemnuri.
 19. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, şi pentru toate relele pe care le făcuse,
 20. a mai adăugat la toate celelalte rele şi pe acela că a închis pe Ioan în temniţă.
 21. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul,
 22. şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: “Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”
 23. Isus avea aproape treizeci de ani când a început să înveţe pe norod; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,
 24. fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,
 25. fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,
 26. fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,
 27. fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,
 28. fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,
 29. fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,
 30. fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,
 31. fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,
 32. fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,
 33. fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,
 34. fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,
 35. fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,
 36. fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,
 37. fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,
 38. fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.


Luca 4

 1. Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu,
 2. unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit.
 3. Diavolul I-a zis: “Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.”
 4. Isus i-a răspuns: “Este scris: “Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
 5. Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului
 6. şi I-a zis: “Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc.
 7. Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”
 8. Drept răspuns, Isus i-a zis: “Înapoia Mea, Satano! Este scris: “Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.”
 9. Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis: “Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici;
 10. căci este scris: “El va porunci îngerilor Lui să Te păzească”;
 11. şi: “ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”
 12. Isus i-a răspuns: “S-a spus: “Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
 13. După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.
 14. Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea şi I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur.
 15. El învăţa pe oameni în sinagogile lor şi era slăvit de toţi.
 16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,
 17. şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:
 18. “Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi
 19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”
 20. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El.
 21. Atunci a început să le spună: “Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit.”
 22. Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui şi ziceau: “Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?”
 23. Isus le-a zis: “Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: “Doctore, vindecă-te pe tine însuţi”; şi Îmi veţi zice: “Fă şi aici, în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.”
 24. “Dar”, a adăugat El, “adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui.
 25. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani şi şase luni şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve în Israel;
 26. şi totuşi Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului.
 27. Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea prorocului Elisei; şi totuşi niciunul din ei n-a fost curăţat, afară de Naaman, sirianul.”
 28. Toţi cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie.
 29. Şi s-au sculat, L-au scos afară din cetate şi L-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce jos în prăpastie.
 30. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor şi a plecat de acolo.
 31. S-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, şi acolo învăţa pe oameni în ziua Sabatului.
 32. Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că vorbea cu putere.
 33. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat şi care a strigat cu glas tare:
 34. “Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădeşti? Te ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu.”
 35. Isus l-a certat şi i-a zis: “Taci şi ieşi afară din omul acesta!” Şi dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieşit afară din el, fără să-i facă vreun rău.
 36. Toţi au fost cuprinşi de spaimă şi ziceau unii către alţii: “Ce înseamnă lucrul acesta? El porunceşte cu stăpânire şi cu putere duhurilor necurate, şi ele ies afară!”
 37. Şi I s-a dus vestea în toate împrejurimile.
 38. După ce a ieşit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari, şi L-au rugat pentru ea.
 39. El S-a plecat spre ea, a certat frigurile şi au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată şi a început să le slujească.
 40. La asfinţitul soarelui, toţi cei ce aveau bolnavi atinşi de felurite boli, îi aduceau la El. El Îşi punea mâinile peste fiecare din ei şi-i vindeca.
 41. Din mulţi ieşeau şi draci care strigau şi ziceau: “Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” Dar El îi mustra şi nu-i lăsa să vorbească, pentru că ştiau că El este Hristosul.
 42. Când s-a crăpat de ziuă, Isus a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părţile şi au ajuns până la El: voiau să-L oprească să nu plece de la ei.
 43. Dar El le-a zis: “Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis.”
 44. Şi propovăduia în sinagogile Galileii.

Biblia traducerea Dumitru Cornilescu © Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016