Plan de citire a Noului Testament

02.03.2021

Luca 5

 1. Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu,
 2. Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieşiseră din ele să-şi spele mrejele.
 3. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon: şi l-a rugat s-o depărteze puţin de la ţărm. Apoi a şezut jos şi învăţa pe noroade din corabie.
 4. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: “Depărteaz-o la adânc şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.”
 5. Drept răspuns, Simon I-a zis: “Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!”
 6. După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele.
 7. Au făcut semn tovarăşilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit, şi au umplut amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile.
 8. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus şi I-a zis: “Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.”
 9. Fiindcă îl apucase spaima, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră.
 10. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarăşii lui Simon. Atunci Isus i-a zis lui Simon: “Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.”
 11. Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul şi au mers după El.
 12. Isus era într-una din cetăţi. Şi iată că un om plin de lepră, cum L-a văzut, s-a aruncat cu faţa la pământ, L-a rugat şi I-a zis: “Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.”
 13. Isus a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: “Da, voiesc, fii curăţat!” Îndată, l-a lăsat lepra.
 14. Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui. “Ci du-te”, i-a zis El, “de te arată preotului şi adu pentru curăţarea ta ce a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei.”
 15. Se răspândea tot mai mult vestea despre El, şi oamenii se strângeau cu grămada, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.
 16. Iar El Se ducea în locuri pustii, şi Se ruga.
 17. Într-una din zile, Isus învăţa pe noroade. Nişte farisei şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece.
 18. Şi iată că nişte oameni purtau într-un pat pe un slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea Lui.
 19. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperişul casei şi l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus.
 20. Când le-a văzut credinţa, Isus a zis: “Omule, păcatele îţi sunt iertate!”
 21. Cărturarii şi fariseii au început să cârtească şi să zică în ei înşişi: “Cine este Acesta, de rosteşte hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?”
 22. Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul şi le-a zis: “Pentru ce cârtiţi în inimile voastre?
 23. Ce este mai lesne, a zice: “Păcatele îţi sunt iertate” sau a zice: “Scoală-te şi umblă”?
 24. Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: “Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, “scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă”.
 25. Şi, numaidecât, slăbănogul s-a sculat, în faţa lor, a ridicat patul pe care zăcea şi s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu.
 26. Toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu; plini de frică, ziceau: “Azi am văzut lucruri nemaipomenite.”
 27. După aceea Isus a ieşit afară şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezând la vamă. Şi i-a zis: “Vino după Mine!”
 28. Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El.
 29. Levi I-a făcut un ospăţ mare la el în casă; şi o mulţime de vameşi şi de alţi oaspeţi şedeau la masă cu ei.
 30. Fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau ucenicilor Lui: “Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?”
 31. Isus a luat cuvântul şi le-a zis: “Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.
 32. N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”
 33. Ei I-au zis: “Ucenicii lui Ioan, ca şi ai fariseilor, postesc des şi fac rugăciuni, pe când ai Tăi mănâncă şi beau.”
 34. El le-a răspuns: “Oare puteţi face pe nuntaşi să postească în timpul când mirele este cu ei?
 35. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei; atunci vor posti în acele zile.”
 36. Le-a spus şi o pildă: “Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic, ca să-l pună la o haină veche; altminteri, rupe şi haina cea nouă, şi nici peticul luat de la ea nu se potriveşte la cea veche.
 37. Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, şi burdufurile se prăpădesc;
 38. ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi, şi amândouă se păstrează.
 39. Şi nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voieşte vin nou, căci zice: “Este mai bun cel vechi”.


Luca 6

 1. Într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile şi le mâncau.
 2. Unii dintre farisei le-au zis: “Pentru ce faceţi ce nu este îngăduit să faceţi în ziua Sabatului?”
 3. Isus le-a răspuns: “Oare n-aţi citit ce a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el?
 4. Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele şi a dat şi celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoţii?”
 5. Şi le zicea: “Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.”
 6. În altă zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă şi învăţa pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată.
 7. Cărturarii şi fariseii pândeau pe Isus, să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să aibă de ce să-L învinuiască.
 8. Dar El le ştia gândurile; şi a zis omului care avea mâna uscată: “Scoală-te şi stai în mijloc.” El s-a sculat şi a stat în picioare.
 9. Şi Isus le-a zis: “Vă întreb: Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viaţă sau a o pierde?”
 10. Atunci, Şi-a rotit privirile peste toţi şi a zis omului: “Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.
 11. Ei turbau de mânie şi s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus.
 12. În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.
 13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume:
 14. pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu;
 15. pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit zelotul;
 16. pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.
 17. S-a coborât împreună cu ei şi S-a oprit într-un podiş unde se aflau mulţi ucenici de ai Lui şi o mare mulţime de oameni, care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe lângă marea Tirului şi a Sidonului ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.
 18. Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi.
 19. Şi tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieşea o putere care-i vindeca pe toţi.
 20. Atunci Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi şi a zis: “Ferice de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!
 21. Ferice de voi care sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi! Ferice de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde!
 22. Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!
 23. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi de veselie; pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa făceau părinţii lor cu prorocii.
 24. Dar, vai de voi, bogaţilor, pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea!
 25. Vai de voi care sunteţi sătui acum! Pentru că voi veţi flămânzi! Vai de voi care râdeţi acum, pentru că voi veţi plânge şi vă veţi tângui!
 26. Vai de voi, când toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu prorocii mincinoşi!
 27. Dar Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,
 28. binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.
 29. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe cealaltă. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa.
 30. Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi.
 31. Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.
 32. Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei.
 33. Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii fac aşa.
 34. Şi dacă daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să ia înapoi întocmai.
 35. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.
 36. Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv.
 37. Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.
 38. Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.”
 39. Le-a spus şi pilda următoare: “Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă?
 40. Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.
 41. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
 42. Sau cum poţi să zici fratelui tău: “Frate, lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi”, şi, când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
 43. Nu este niciun pom bun care să facă rod rău, şi niciun pom rău care să facă rod bun.
 44. Căci orice pom se cunoaşte după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.
 45. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.
 46. De ce-Mi ziceţi: “Doamne, Doamne!”, şi nu faceţi ce spun Eu?
 47. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le face.
 48. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape şi s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.
 49. Dar cine aude, şi nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost mare.”

Biblia traducerea Dumitru Cornilescu © Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016