Plan de citire a Noului Testament

12.03.2021

Ioan 1

 1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
 2. El era la început cu Dumnezeu.
 3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
 4. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
 5. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.
 6. A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.
 7. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
 8. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.
 9. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.
 10. El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
 11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
 12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
 13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
 14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –
 15. Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: “El este Acela despre care ziceam eu: “Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. –
 16. Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har;
 17. căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.
 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”
 19. Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe nişte preoţi şi leviţi să-l întrebe: “Tu cine eşti?”
 20. El a mărturisit şi n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul.
 21. Şi ei l-au întrebat: “Dar cine eşti? Eşti Ilie?” Şi el a zis: “Nu sunt!” “Eşti prorocul?” Şi el a răspuns: “Nu!”
 22. Atunci i-au zis: “Dar cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuţi?”
 23. “Eu”, a zis el, “sunt glasul celui ce strigă în pustiu: “Neteziţi calea Domnului!”, cum a zis prorocul Isaia.”
 24. Trimişii erau din partea fariseilor.
 25. Ei i-au mai pus următoarea întrebare: “Atunci de ce botezi dacă nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici prorocul?”
 26. Drept răspuns, Ioan le-a zis: “Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoaşteţi.
 27. El este Acela care vine după mine – şi care este înaintea mea – eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei Lui.”
 28. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: “Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!
 30. El este Acela despre care ziceam: “După mine vine un Om care este înaintea mea, căci era înainte de mine.
 31. Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.”
 32. Ioan a făcut următoarea mărturisire: “Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El.
 33. Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: “Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.”
 34. Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”
 35. A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui.
 36. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: “Iată Mielul lui Dumnezeu!”
 37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus.
 38. Isus S-a întors; şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: “Ce căutaţi?” Ei I-au răspuns: “Rabi (care tălmăcit înseamnă Învăţătorule), unde locuieşti?”
 39. “Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.
 40. Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
 41. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis: “Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos).
 42. Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: “Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru).
 43. A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: “Vino după Mine.”
 44. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
 45. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: “Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”
 46. Natanael i-a zis: “Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” “Vino şi vezi!”, i-a răspuns Filip.
 47. Isus a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: “Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleşug.”
 48. “De unde mă cunoşti?”, I-a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis: “Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.”
 49. Natanael I-a răspuns: “Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!”
 50. Drept răspuns, Isus i-a zis: “Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.”
 51. Apoi i-a zis: “Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului.”


Ioan 2

 1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo.
 2. Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui.
 3. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: “Nu mai au vin.”
 4. Isus i-a răspuns: “Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.”
 5. Mama Lui a zis slugilor: “Să faceţi orice vă va zice.”
 6. Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţare al iudeilor; şi în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.
 7. Isus le-a zis: “Umpleţi vasele acestea cu apă.” Şi le-au umplut până sus.
 8. “Scoateţi acum”, le-a zis El, “şi aduceţi nunului.” Şi i-au adus:
 9. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin – el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, ştiau) – a chemat pe mire
 10. şi i-a zis: “Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.”
 11. Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El.
 12. După aceea S-a coborât la Capernaum împreună cu mama, fraţii şi ucenicii Lui; şi acolo n-au rămas multe zile.
 13. Paştile iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim.
 14. În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii de bani şezând jos.
 15. A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele.
 16. Şi a zis celor ce vindeau porumbei: “Ridicaţi acestea de aici şi nu faceţi din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie.”
 17. Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: “Râvna pentru Casa Ta Mă mănâncă pe Mine.”
 18. Iudeii au luat cuvântul şi I-au zis: “Prin ce semn ne arăţi că ai putere să faci astfel de lucruri?”
 19. Drept răspuns, Isus le-a zis: “Stricaţi templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.”
 20. Iudeii au zis: “Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile?”
 21. Dar El le vorbea despre templul trupului Său.
 22. Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe care le spusese Isus.
 23. Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştilor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea.
 24. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.
 25. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om.


Ioan 3

 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor.
 2. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: “Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”
 3. Drept răspuns, Isus i-a zis: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
 4. Nicodim I-a zis: “Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”
 5. Isus i-a răspuns: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
 6. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
 7. Nu te mira că ţi-am zis: “Trebuie să vă naşteţi din nou.”
 8. Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”
 9. Nicodim I-a zis: “Cum se poate face aşa ceva?”
 10. Isus i-a răspuns: “Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri?
 11. Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia Noastră.
 12. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti, şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?
 13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.
 14. Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului,
 15. pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
 17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
 18. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
 19. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
 20. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
 21. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”
 22. După aceea, Isus şi ucenicii Lui au venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi boteza.
 23. Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi.
 24. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniţă.
 25. Între ucenicii lui Ioan şi între un iudeu s-a iscat o neînţelegere cu privire la curăţare.
 26. Au venit deci la Ioan şi i-au zis: “Învăţătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan şi despre care ai mărturisit tu, iată că botează, şi toţi oamenii se duc la El.”
 27. Drept răspuns, Ioan i-a zis: “Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer.
 28. Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: “Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.”
 29. Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină.
 30. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.
 31. Cel ce vine din cer este mai presus de toţi; cel ce este de pe pământ este pământesc şi vorbeşte ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toţi.
 32. El mărturiseşte ce a văzut şi a auzit, şi totuşi nimeni nu primeşte mărturia Lui.
 33. Cine primeşte mărturia Lui adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul.
 34. Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.
 35. Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.
 36. Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”

Biblia traducerea Dumitru Cornilescu © Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016