Plan de citire a Noului Testament

14.03.2021

Ioan 6

 1. După aceea Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei.
 2. O mare gloată mergea după El pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi.
 3. Isus S-a suit pe munte şi şedea acolo cu ucenicii Săi.
 4. Paştile, praznicul iudeilor, era aproape.
 5. Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut că o mare gloată vine spre El. Şi a zis lui Filip: “De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceştia?”
 6. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că ştia ce are de gând să facă.
 7. Filip I-a răspuns: “Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu două sute de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.”
 8. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:
 9. “Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti; dar ce sunt acestea la atâţia?”
 10. Isus a zis: “Spuneţi oamenilor să şadă jos.” În locul acela era multă iarbă. Oamenii au şezut jos, în număr de aproape cinci mii.
 11. Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau jos; de asemenea, le-a dat şi din peşti cât au voit.
 12. După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: “Strângeţi firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.”
 13. Le-au adunat deci şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi.
 14. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: “Cu adevărat, Acesta este Prorocul cel aşteptat în lume.”
 15. Isus, fiindcă ştia că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur.
 16. Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării.
 17. S-au suit într-o corabie şi treceau marea, ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase, şi Isus tot nu venise la ei.
 18. Sufla un vânt puternic şi marea era întărâtată.
 19. După ce au vâslit cam douăzeci şi cinci sau treizeci de stadii, văd pe Isus umblând pe mare şi apropiindu-Se de corabie. Şi s-au înfricoşat.
 20. Dar Isus le-a zis: “Eu sunt, nu vă temeţi!”
 21. Voiau deci să-L ia în corabie. Şi corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau.
 22. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie şi că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea.
 23. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulţumise lui Dumnezeu.
 24. Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit şi ele în corăbiile acestea şi s-au dus la Capernaum să caute pe Isus.
 25. Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: “Învăţătorule, când ai venit aici?”
 26. Drept răspuns, Isus le-a zis: “Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi săturat.
 27. Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.”
 28. Ei I-au zis: “Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?”
 29. Isus le-a răspuns: “Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.”
 30. “Ce semn faci Tu deci”, I-au zis ei, “ca să-l vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi Tu?
 31. Părinţii noştri au mâncat mană în pustiu, după cum este scris: “Le-a dat să mănânce pâine din cer.”
 32. Isus le-a zis: “Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer;
 33. căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care Se coboară din cer şi dă lumii viaţa.”
 34. “Doamne”, I-au zis ei, “dă-ne totdeauna această pâine.”
 35. Isus le-a zis: “Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.
 36. Dar v-am spus că M-aţi şi văzut, şi tot nu credeţi.
 37. Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară:
 38. căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.
 39. Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.
 40. Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”
 41. Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că zisese: “Eu sunt Pâinea care S-a coborât din cer.”
 42. Şi ziceau: “Oare nu este Acesta Isus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată şi mamă îi cunoaştem? Cum deci zice El: “Eu M-am coborât din cer”?”
 43. Isus le-a răspuns: “Nu cârtiţi între voi.
 44. Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
 45. În Proroci este scris: “Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui vine la Mine.
 46. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl.
 47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică.
 48. Eu sunt Pâinea vieţii.
 49. Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu, şi au murit.
 50. Pâinea care Se coboară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară.
 51. Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.”
 52. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei şi ziceau: “Cum poate Omul acesta să ne dea trupul Lui să-L mâncăm?”
 53. Isus le-a zis: “Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.
 54. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
 55. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură.
 56. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el.
 57. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.
 58. Astfel este Pâinea care S-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit: cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi în veac.”
 59. Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum.
 60. Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: “Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?”
 61. Isus, care ştia în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: “Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire?
 62. Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?…
 63. Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.
 64. Dar sunt unii din voi care nu cred.” Căci Isus ştia de la început cine erau cei ce nu cred şi cine era cel ce avea să-L vândă.
 65. Şi a adăugat: “Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.”
 66. Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El.
 67. Atunci Isus a zis celor doisprezece: “Voi nu vreţi să vă duceţi?”
 68. “Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, “la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.
 69. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.”
 70. Isus le-a răspuns: “Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuşi unul din voi este un drac.”
 71. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; căci el avea să-L vândă: el, unul din cei doisprezece.


Ioan 7

 1. După aceea Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare.
 2. Şi praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape.
 3. Fraţii Lui I-au zis: “Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe care le faci.
 4. Nimeni nu face ceva în ascuns, când caută să se facă cunoscut: dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.”
 5. Căci nici fraţii Lui nu credeau în El.
 6. Isus le-a zis: “Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.
 7. Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele.
 8. Suiţi-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu Mi s-a împlinit încă vremea.”
 9. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea.
 10. După ce s-au suit fraţii Lui la praznic, S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns.
 11. Iudeii Îl căutau în timpul praznicului şi ziceau: “Unde este?”
 12. Noroadele vorbeau mult în şoaptă despre El. Unii ziceau: “Este un Om bun.” Alţii ziceau: “Nu, ci duce norodul în rătăcire.”
 13. Totuşi, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă.
 14. Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul.
 15. Iudeii se mirau şi ziceau: “Cum are Omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?”
 16. Isus le-a răspuns: “Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.
 17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.
 18. Cine vorbeşte de la sine caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce L-a trimis, Acela este adevărat, şi în El nu este strâmbătate.
 19. Oare nu v-a dat Moise Legea? Totuşi nimeni din voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să Mă omorâţi?”
 20. Norodul I-a răspuns: “Ai drac. Cine caută să Te omoare?”
 21. Drept răspuns, Isus le-a zis: “O lucrare am făcut, şi toţi vă miraţi de ea.
 22. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur – nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi – şi voi tăiaţi împrejur pe om în ziua Sabatului.
 23. Dacă un om primeşte tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi de mânie împotriva Mea, pentru că am însănătoşit un om întreg în ziua Sabatului?
 24. Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.”
 25. Nişte locuitori din Ierusalim ziceau: “Nu este El Acela pe care caută ei să-L omoare?
 26. Şi totuşi iată că vorbeşte pe faţă, şi ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul?
 27. Dar noi ştim de unde este Omul acesta; însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va şti de unde este.”
 28. Şi Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga: “Mă cunoaşteţi şi Mă ştiţi de unde sunt! Eu n-am venit de la Mine însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat, şi voi nu-L cunoaşteţi.
 29. Eu Îl cunosc, căci vin de la El, şi El M-a trimis.”
 30. Ei căutau deci să-L prindă; şi nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul.
 31. Mulţi din norod au crezut în El şi ziceau: “Când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut Omul acesta?”
 32. Fariseii au auzit pe norod spunând în şoaptă aceste lucruri despre El. Atunci preoţii cei mai de seamă şi fariseii au trimis nişte aprozi să-L prindă.
 33. Isus a zis: “Mai sunt cu voi puţină vreme, şi apoi Mă duc la Cel ce M-a trimis.
 34. Voi Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.”
 35. Iudeii au zis între ei: “Unde are de gând să Se ducă Omul acesta, ca să nu-L putem găsi? Doar n-o avea de gând să Se ducă la cei împrăştiaţi printre greci şi să înveţe pe greci?
 36. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus: “Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni”?”
 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: “Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.
 38. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
 39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.
 40. Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: “Acesta este cu adevărat Prorocul.”
 41. Alţii ziceau: “Acesta este Hristosul.” Şi alţii ziceau: “Cum, din Galileea are să vină Hristosul?
 42. Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânţa lui David şi din satul Betleem, unde era David?”
 43. S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina Lui.
 44. Unii din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El.
 45. Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă şi la farisei. Şi aceştia le-au zis: “De ce nu L-aţi adus?”
 46. Aprozii au răspuns: “Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul acesta.”
 47. Fariseii le-au răspuns: “Doar n-aţi fi fost duşi şi voi în rătăcire?
 48. A crezut în El vreunul din mai marii noştri sau din farisei?
 49. Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este blestemat!”
 50. Nicodim, cel care venise la Isus noaptea şi care era unul din ei, le-a zis:
 51. “Legea noastră osândeşte ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?”
 52. Drept răspuns, ei i-au zis: “Şi tu eşti din Galileea? Cercetează bine, şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.”
 53. (Şi s-a întors fiecare acasă.

Biblia traducerea Dumitru Cornilescu © Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016