Plan de citire a Noului Testament

15.03.2021

Ioan 8

 1. Isus S-a dus la Muntele Măslinilor.
 2. Dar dis-de-dimineaţă a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa.
 3. Atunci cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului
 4. şi au zis lui Isus: “Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia.
 5. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?”
 6. Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ.
 7. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: “Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.”
 8. Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ.
 9. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc.
 10. Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: “Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?”
 11. “Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: “Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.”)
 12. Isus le-a vorbit din nou şi a zis: “Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”
 13. La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: “Tu mărturiseşti despre Tine însuţi: deci mărturia Ta nu este adevărată.”
 14. Drept răspuns, Isus le-a zis: “Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată; căci Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi nu ştiţi nici de unde vin, nici unde Mă duc.
 15. Voi judecaţi după înfăţişare; Eu nu judec pe nimeni.
 16. Şi chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine.
 17. În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată:
 18. deci despre Mine însumi mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M-a trimis.”
 19. Ei I-au zis deci: “Unde este Tatăl Tău?” Isus a răspuns: “Voi nu Mă cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă M-aţi cunoaşte pe Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.”
 20. Isus a spus aceste cuvinte pe când învăţa pe norod în Templu, în locul unde era vistieria; şi nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că încă nu-I sosise ceasul.
 21. Isus le-a mai spus: “Eu Mă duc, şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.”
 22. Atunci iudeii au zis: “Doar n-o avea de gând să Se omoare, de zice: “Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni”!”
 23. “Voi sunteţi de jos”, le-a zis El, “Eu sunt de sus: voi sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta.
 24. De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.”
 25. “Cine eşti Tu?”, I-au zis ei. Isus le-a răspuns: “Ceea ce de la început vă spun că sunt.
 26. Am multe de zis despre voi şi de osândit în voi; dar Cel ce M-a trimis este adevărat; şi Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.”
 27. Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.
 28. Isus deci le-a zis: “Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.
 29. Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.”
 30. Pe când vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El.
 31. Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: “Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;
 32. veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”
 33. Ei I-au răspuns: “Noi suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: “Veţi fi slobozi!”?”
 34. “Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, “că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.
 35. Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi.
 36. Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.
 37. Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde în voi Cuvântul Meu.
 38. Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.”
 39. “Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, “este Avraam.” Isus le-a zis: “Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.
 40. Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut.
 41. Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: “Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.”
 42. Isus le-a zis: “Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.
 43. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu.
 44. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
 45. Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi.
 46. Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi?
 47. Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.”
 48. Iudeii I-au răspuns: “Nu zicem noi bine că eşti samaritean şi că ai drac?”
 49. “N-am drac”, le-a răspuns Isus, “ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiţi.
 50. Eu nu caut slava Mea; este Unul care o caută şi care judecă.
 51. Adevărat, adevărat vă spun că, dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.”
 52. “Acum”, I-au zis iudeii, “vedem bine că ai drac; Avraam a murit, prorocii, de asemenea, au murit, şi Tu zici: “Dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea.”
 53. Doar n-ai fi Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Şi decât prorocii, care, de asemenea, au murit? Cine Te crezi Tu că eşti?”
 54. Isus a răspuns: “Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru;
 55. şi totuşi nu-L cunoaşteţi. Eu Îl cunosc bine; şi dacă aş zice că nu-L cunosc, aş fi şi Eu un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc şi păzesc Cuvântul Lui.
 56. Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat.”
 57. “N-ai nici cincizeci ce ani”, I-au zis iudeii, “şi ai văzut pe Avraam!”
 58. Isus le-a zis: “Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.”
 59. La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din Templu, trecând prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu.


Ioan 9

 1. Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.
 2. Ucenicii Lui L-au întrebat: “Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”
 3. Isus a răspuns: “N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
 4. Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.
 5. Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.”
 6. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta
 7. şi i-a zis: “Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului” (care tălmăcit înseamnă: Trimis). El s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine.
 8. Vecinii şi cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerşetor, ziceau: “Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?”
 9. Unii ziceau: “El este.” Alţii ziceau: “Nu; dar seamănă cu el.” Şi el însuşi zicea: “Eu sunt.”
 10. Deci i-au zis: “Cum ţi s-au deschis ochii?”
 11. El a răspuns: “Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: “Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te.” M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.”
 12. “Unde este Omul acela?”, l-au întrebat ei. El a răspuns: “Nu ştiu.”
 13. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte.
 14. Şi era o zi de Sabat când făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii.
 15. Din nou, fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a zis: “Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat, şi văd.”
 16. Atunci unii din farisei au început să zică: “Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.” Alţii ziceau: “Cum poate un Om păcătos să facă asemenea semne?” Şi era dezbinare între ei.
 17. Iarăşi au întrebat pe orb: “Tu ce zici despre El, în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” “Este un proroc”, le-a răspuns el.
 18. Iudeii n-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea, până n-au chemat pe părinţii lui.
 19. Şi când i-au venit părinţii, i-au întrebat: “Acesta este fiul vostru care spuneţi că s-a născut orb? Cum, dar, vede acum?”
 20. Drept răspuns, părinţii lui au zis: “Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb.
 21. Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l priveşte.”
 22. Părinţii lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei; căci iudeii hotărâseră acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă.
 23. De aceea au zis părinţii lui: “Este în vârstă, întrebaţi-l pe el.”
 24. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: “Dă slavă lui Dumnezeu: noi ştim că Omul acesta este un păcătos.”
 25. El a răspuns: “Dacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd.”
 26. Iarăşi l-au întrebat: “Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?”
 27. “Acum v-am spus”, le-a răspuns el, “şi n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi şi voi ucenicii Lui!”
 28. Ei l-au ocărât şi i-au zis: “Tu eşti ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise.
 29. Ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar Acesta nu ştim de unde este.”
 30. “Aici este mirarea”, le-a răspuns omul acela, “că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii.
 31. Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.
 32. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.
 33. Dacă Omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.”
 34. “Tu eşti născut cu totul în păcat”, i-au răspuns ei, “şi vrei să ne înveţi pe noi?” Şi l-au dat afară.
 35. Isus a auzit că l-au dat afară; şi, când l-a găsit, i-a zis: “Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”
 36. El a răspuns: “Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?”
 37. “L-ai şi văzut”, i-a zis Isus, “şi Cel care vorbeşte cu tine Acela este.”
 38. “Cred, Doamne”, I-a zis el; şi I s-a închinat.
 39. Apoi Isus a zis: “Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd să vadă, şi cei ce văd să ajungă orbi.”
 40. Unii din fariseii care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, I-au zis: “Doar n-om fi şi noi orbi!”
 41. “Dacă aţi fi orbi”, le-a răspuns Isus, “n-aţi avea păcat; dar acum ziceţi: “Vedem.” Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne.

Biblia traducerea Dumitru Cornilescu © Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016